เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

 

Anglia Ruskin University (ARU):

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Business, Nursing, Education

Tuition Fee

 ป.ตรี  13,100 ปอนด์  / ปี

 ป.โท 13,100 ปอนด์  / ปี

 MBA 15,700 ปอนด์

Start date

September, January

Requirement/Tuition

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

 แจกทุนปริญญาทุกสาขา 500 ปอนด์ (สำหรับ GPA 2.5+)

 แจกทุนปริญญาทุกสาขา 1,000 ปอนด์ (สำหรับ GPA 3.0+)
 แจกทุน MBA 3,000 ปอนด์

 ทุนส่วนลด 550 ปอนด์ (ถ้าจ่ายค่าเรียนเต็ม)

 

Anglia Ruskin University (ARU): มี 2 วิทยาเขตที่เมือง Cambridge ห่างจากลอนดอน 45 นาที และเมือง Chelmsford ห่างจาก ลอนดอน 25 นาที มหาวอทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษามาตรฐานด้านวิชาการและการศึกษาอย่างสูงสุด เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

 หลักสตรปริญญาตรี 3 ปี

 หลักสูตรปริญญาโท 1 ปี

 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย

 หลักสูตรการศึกษาข้ามสถาบันระหว่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 - 2 ภาคการศึกษา

 หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาโท ( Master Preparation ) หรือหลักสูตรพื้นฐานระดับปริญญาโท ( Master Foundation ) เพื่อเข้าศึกาต่อระดับปริญญาโทที่ ARU

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษา และเพื่อการเข้าศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร

 

 

การจัดการหลักสูตร
          คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของ ARU ใช้วิธีการเรียนการสอนหลายแบบขึ้นอยู่กับรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร เช่น การบรรยาย และการศึกษาภาคทฤษฏี เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของวิชา ในขณะที่การสัมมนาและการศึกษาภาคปกิบัตรนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้อภิปรายรายละเอียดเฉพาะของแต่ละรายวิชา ทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้ซักถามอาจารย์ผู้สอนในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
          Anglia Ruskin University ( ARU ) ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตรายวิชาการ ในการวัดผลการศึกษา โดยการรวมหน่วยกิตตามรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาบังคับแต่ละวิชาจะนับเป็น 15 - 30 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคปกตินั้น นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบ 60 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือ 120 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา เพราะฉะนั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ( LLB ) จะต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร ซึ่งก็คือ 360 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรรวมเป็น 180 หน่วยกิต ภายในระยะเวลา 12 - 18 เดือน โดยแบ่งการเรียนเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี และใช้เวลาภาคฤดูร้อนสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

ประโยชน์ในการเรียนระบบหน่วยกิตรายวิชา

 การวัดผลการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับการสอบและผลงานภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นักศึกษามีสิทธิในการสอบซ่อมและส่งรายงานใหม่ เฉพาะวิชานั้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 การเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักศึกษาประกอบกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าหลักสูตร ( Program Leader )

 สำหรับการทำวิทยานิพนธ์นั้น นักศึกษาสามารถเลือกทำการวิจัยในประเทศของตนเองได้

 

ความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิต
          บัญฑิมากกว่า 95 % ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันเดิมและสถาบันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาภายใน 6 เดือนหลังจากที่สำเร็จการศึกษานั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การวางแผนและบริหารโครงการ การแก้ไขปัยหา การนำเสนอเหตุผล การติดต่อสื่อสาร การเสนอความคิดสร้างสรรค์ การทำวิจัย พร้อมทั้งการใช้ปฎิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นมากสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ ARU ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรวิชาชีพ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทชั้นนำ เช่น Ford Motor Company และ CISCO

 

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชาชีพที่อาจใช้เทียบโอนสำหรับการศึกษาต่อ

 Association of Chartered Certified Accountants

 British Institute of Architectural Technologists

 British Computing Society

 British Psychological Society

 Chartered Institute of Personnel & Development

 Chartered Institute of Marketing

 College of Radiographers

 Forensic Science Society

 General Optical council

 Institute of Chartered Secretaries & Administrators

 Institute of Civil Engineers

 Royal Society of Chemistry

 The Law Society

 Anglia Ruskin University เป็นเครือข่าย Regional Academy ของ CISCO

 

หลักสุตรภาษาอังกฤษ ที่วิทยาเขต Cambridge
          Anglia Ruskin University ( ARU ) มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และได้รับการรับรองจาก British Council หลักสูตรเหล่านี้ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น Cambridge First Certificate เป็นต้น

ข้อดีในการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรได้ตลอดทั้งปี

 นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยกับครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย หรือ หอพักนักศึกษาในระหว่างการศึกษาภาคฤดูร้อน

 นักศึกษาจะได้รับตำราภาษาอังกฤษ 2 เล่ม สำหรับหลักสูตรภาคปกติ ( Full-time ) และ ตำราภาษาอังกฤษ 1 เล่ม สำหรับหลักสูตรภาคฤดูร้อน

 บริการรถรับนักศึกษาจากสนามบิน สำหรับราคาค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางจากสนามบิน

 จัดการสอนโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละไม่เกิน 16 คน

 

ประโยชน์อื่น ๆ ในการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ ARU ในวิทยาเขต Cambridge

 ศึกษาภาษาอังกฤษในวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ทั้งทางด้านวัฒนธรรม และการศึกษาแห่งหนึ่งในยุโรป

 สามารถเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ หอสมุด ชมรมการกีฬา สโมสร และสมาคมต่าง ๆ

 ค่าทัศนศึกษาและกิจกรรมสันทนาการรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน

 ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ พร้อมด้วยบริการห้องปฏิบัตรการทางภาษาโสตทัศนูอุปกรณ์ที่ทันสมัย และศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านสื่อการศึกษาต่าง ๆ เช่น Satellite TV อุปกรณ์อิเลคทรอนิกทางด้านการฟัง วีดีโอ ฯลฯ

 การพบปะนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร และนักศึกษาชาติอื่น ๆ ทั่วโลก

 ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหพันธ์นักศึกษา

 โอกาสเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับปริญญาที่ ARU

 ประโยชน์จากการศึกษากลุ่มย่อย โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 คุณภาพและมาตรฐานการสอนที่ได้รับรองจากการทรวงศึกษาธิการแห่งสหราชอาณาจักร

 ผลการวิจัยจากนักศึกษา ARU ปัจจุบัน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างสูงในสถานศึกษา

 ARU เป็นศูนย์สอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Faculty of Arts, Law & Social Sciences

BA (Hons) Computer Games Art
BA (Hons) Creative Music Technology
BA (Hons) Criminology
BA (Hons) Criminology & Sociology
BA (Hons) Drama
BA (Hons) Drama & English Literature
BA (Hons) Drama & Film Studies
BA (Hons) English Language & English Language Teaching
BA (Hons) English Language & Linguistics
BA (Hons) English Language Studies
BA (Hons) English Literature
BA (Hons) Fashion Design
BA (hons) Flim & Television Production
BA (Hons) Film Studies
BA (Hons) Film Studies & Media Studies
BA (Hons) Fine Art
BA (HOns) Graphic Design
BA (Hons) History
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Illustration & ANimation
BA (Hons) Interior Design
BA (Hons) International Business English
LLB Law
BA (Hons) Media Studies
BA (Hons) Music
BA (HOns) Performing Arts
BA (Hons) Philosophy
BA (Hons) Philosophy & English Literature
BA (Hons) Photography
BA (Hons) Popular Music
BA (Hons) Public Service
FdA Public Service
BA (Hons) Sociology
BA (Hons) Writing & English Literature
BA (Hons) Writing & Film Studies
Faculty of Health, Social Care & Education
BSc (Hons) Acute Care (level 6 top up)
BA (Hons) Early Childhood Professional Studies
BA (Hons) Education Studies
BA (Hons) Education & Childhood Studies
BSc (Hons) Health & Social Care
BSc (hons) Pre-Hospital Trauma Care
BSc (Hons) International Nursing Studies (with option of Overseas nursing Programme) (level 5 or 6 top up)
BSc (Hons) Management & Leadership in Health & Social Care (3 year degree or level 6 top up)
BSc (Hons) Public Health (3 year degree or level 6 top up)
Faculty of Science & Technology
BSc (Hons) Abnormal & Clinical Psychology
BSc (Hons) Animal Behaviour
BSc (hons) Architecture
BSc (Hons) Architectural Technology
BSc (Hons) Audio Music Technology
BSc (Hons) Biomedical Science
BSc (Hons) Building Surveying
BSc (Hons) Business Information Systems
BEng (Hons) Civil ENgineering
BSc (Hons) Civil Engineering
BSc (Hons) Computer Gaming TechnologY
BSc (Hons) Computer Science
BSC (Hons) Construction Management
BSC (Hons) Crime & Investigative Studies
BEng (Hons) Electronics

BSc (Hons) Forensic Science
BSc (Hons) Information Security Forensic Computing
BSc (HOns) Marin Biology with Conservation & Biodiversity
BEng (HOns) Mechanical Engineering
BSC (HOns) network Infranstructure & Security
BOptom (HOns) Optometry
BSc (Hons) Ophthalmic Dispensing
BSc (Hons) Psychology
BSC (Hons) Psychology & Criminology
BSc (Hons) Quantity Surveying
BSc (Hons) Real Estate Management
BSc (Hons) Sports Coaching & Physical Education
BSc (Hons) Sports Science
BSC (Hons) Zoology

Load Ashcroft Interntional Business School

BSc (Hons) Accounting & Finance
BSc (Hons) Business Economics
BA (HOns) Business Management
BA (Hons) Enterprise & Entrepreneurial Management
BA (Hons) Human Resource Management
BA (Hons) International Business

BA (Hons) International Business Strategy
BA (Hons) Interntional Management
BA (Hons) Marketing
BA (Hons) Tourism Management
BA (Hons) Event Management
   

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Faculty of Arts, Law & Social Sciences
MA Applied Linguistics & TESOL
MA CHildren's Book Illustration
MA Criminology: Transnation Crime
MA Creative Writing
MA Dramatherapy
MA ENglish Literature
MA Film & Television Production
MA Fine Art
MA Graphic Design & Typography
MA Illustration & Book Arts
MA International Communication

LLM International Business Law
LLM International Commercial Law
MA International Relations
LLM Legal Practice
PG Dip Legal Practice Course
MA Music Therapy
MA Photography
MA Printmaking
MA Publishing
MA Sociology
MA TESOL & Material Development

Faculty of Health, SOcial Care & Education
MSc Adult Critical Care Nursing
MSc Advanced Midwifery Practice
MSc Advanced Practice
MSc Advanced Pre-Hospital Trauma Care
MSc Children & Young People
MA Early Childhood Professional Studies
MA Education
MBA Educational Leadership & Management
MSc Healthcare Management
MBA Hospitality Management
MSc International Nursing Studies (with option of Overseas Nursing Programme)
MSc International Social Welfare & Social Policy
MSc Magnetic Resonance Imaginng
MSc Medical & Healthcare Education
MSc Military Veterans & Family Studies
MCh Minimall Invasive & Robotic Surgery
MCh Orthopaedics
MCh Otorhinolaryngology
MSc Physiotherapy
MSc Public Health
MA Social WOrk
Postgraduate Certificate in Learinging & Teaching (Higher Education)
Postgraduate Certificate in Education Secondary: Computer Science with ICT
Postgraduate Certificate in Education Secondary English
Postgraduate Certificate in Educatuion Secondary Mathematics
Postgraduate Certificate in Education Secondatry Modern Languages
Postgraduate Certificate in Education Secondatry Science with Biology
Postgraduate Certificate in Education Secondatry Science with Chemistry
Postgraduate Certificate in Education Secondatry Science with Physics
Lord Ashcroft Internaitonal Business School
ACCA (Association of Chartered Certificate Accountants)
ACCA Professional Plus
MA Arts Management
MA, grad ICSA Corporate Governance
MA Human Resource Management
MSc International Business
MSc Management
MBA Master of Business Administration
MSc Accounting
MSc Accounting & Finance
MSc Finance
MSc Marketing
MSc Entrepreneurship Management
MSc Supply Chain Management
MSc Tourism Management
MSc Event Management
MSc Hospitality & Tourism Management
   

 

Research Degrees

Faculty
Faculty of Arts, Law & Social Sciences
Faculty of Health, Social Care & Education
Research Area

 Children's Book Illustration

 Creative Writing

 English Literatue

 English Language & Linguistics

 English Language & Intercultural Communication

 Film Studies Media Studies

 Film & Television Production

 Fine Art

 Graphic Design Typography

 History

 Law

 Music, theatre Performance, Music Therapy, Dramatherapy

 Philosophy

 Publishing

 Social Sciences (Sociology, Criminology)

 Fundamental Discovery Science

 Proof of Concept - Experimental Healthcare Education

 Research into Practice

 Outcomes & Population Science

 Clinical Trials Medicine

 Nursing & Midwifery

 Health Services

 Social Health & Wellbeing

 Critical Education

 Early Prediction & Prevention of Obesity in Childhood

 Social Inclusion

 Professional & Work Based Learning

 

Faculty Faculty of Science & Technology Lord Ashcroft International Business School
Research Area

 Anglia Vision Research

 Animation & Environmental Research Group

 Applied Social Health Psychology

 Brain & Cognition

 Built Environment

 Cellular Pathology & Molecular Genetics

 Digital Modelling

 Engineering Analysis, Simulation Tribology

 Equine Research Anglia

 Investigative Chemistry

 Medical Engineering

 Sound & Audio Engineering

 Telecommunications Engineering

 Vision & Eye Research Unit

 Communication, Ethics Culture in International Business

 Corporate Social Responsibility

 Economic Paradigms, Models Methodologies

 Competition Policy

 Industrial Organisation

 Economic Geography

 Economics of Network

 Entrepreneurship & SME Internationalisation

 Innovation, Knowledge & Information Economies

 International Tourism

 Tourism Marketing

 Sustainable Tourism

 Urban Tourism & Event Management

 New Public Service Management & Change

 Social Enterprise

 Spirituality in the Workplace

 Technology & International Entrepreneurship

 

Accommodation

  CB1 (managed by CRM Limited) Peter Taylor House Swinhoe Hall Anastasia House Collier Road (house) University house Sedley Court (managed by Aldwyck) Chelmsford Student Village
Campus
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Chelmsford
Proposed price / week (from)
£125.34
£125.57
£113.86
£144.68
£87.74
£85.31
£125.31
£105.95
No. of rooms
511
254
121
68
95 (5-8 beds per house)
170 (2-10 beds per house)
150
510
En-suite rooms Yes Yes 11 61 10 No Yes Yes, most
Internet *(included in rent) 12Mbps. Wired (£150 fee) 1Mbps*, 4Mbps upgrade available, wired service 1Mbps*, 4Mbps upgrade available, wired service 1Mbps*, 4Mbps upgrade available, wired service Up to 2MB* Residents organise commercial connection (BT or Virgin) Wired 4MB (£45 fee) 1Mbps*, 4Mbps upgrade available, wired service
Shared kitchen
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Laundry (coin operated)
Yes
Yes
Yes
on-campus
on-campus
on-campus
Yes
Yes
Social space Kitchen/ living room Kitchen/ living room Kitchen/ living room Kitchen/ living room Most have living rooms some have living rooms Lounge Kitchen/ living room
On-call, out of office hours, staff
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
24 hour security
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
CCTV
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Lenght of tenancy Mid September 2014 - early July 2015 Mid September 2014 - late June 2015 Mid September 2014 - late June 2015 Mid September 2014 - late June 2015 Mid September 2014 - late June 2015 Mid September 2014 - late June 2015 Mid September 2014 - late June 2015 Mid September 2014 - late June 2015

 

Anglia Ruskin University