ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

ระบบการศึกษา

 

ระบบการศึกษา และเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาต่อแต่ละประเทศ (5 ประเทศหลัก)
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

เปรียบเทียบระบบการศึกษา 5 ประเทศหลัก:

 

รายละเอียด

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

ระบบการศึกษา/ระยะเวลา

ประถม-มัธยม

12 ปี

12 ปี

12 ปี

12 ปี

13 ปี

อนุปริญญา

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

ปริญญาตรี

4 ปี

3 ปี (General Pass)
4 ปี (Honours)

3 ปี

3 ปี

3 ปี

Post-Graduate

-

-

1 ปี

1 ปี

1 ปี

ปริญญาโท

1.5-2 ปี USA

1.5-2 ปี (CA)

1 ปี (UK)

1-2 ปี ()

2 ปี

ปริญญาเอก

3 ปี

2-3 ปี

3-4 ปี

3 ปี

3 ปี

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาต่อแต่ละประเทศ

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

 

 

รายละเอียด

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณา
การสมัครเข้าเรียน
ระดับปริญญาตรี

จบมัธยม 6 (หรือเทียบเท่า)
GPA,
TOEFL iBT 61+ หรือเทียบเท่า

จบมัธยม 6 (หรือเทียบเท่า)
GPA,
TOEFL iBT76+หรือเทียบเท่า

จบมัธยม 6+ foundation 1 ปี+ ป.ตรี 3 ปี หรือ
A-Level 2 ปี+
ป.ตรี 3 ปี

มัธยม 6+ foundation
1 ปี+ ป.ตรี
3 ปี
GPA, IELTS 6.0/TOEFL iBT76+

มัธยม 6+ Year 13 1 ปี+ ป.ตรี 3 ปี หรือ
Year 13 1 ปี+ ป.ตรี 3 ปี
GPA, IELTS 6.0/TOEFL iBT76+


ปีการศึกษา

ก.ย-ธ.ค
ม.ค-พ.ค
มิ.ย-ส.ค

ก.ย-ธ.ค
ม.ค-เม.ย

ก.ย-ธ.ค
ม.ค-มี.ค
เม.ย-ก.ค

ก.พ-มิ.ย
ก.ค-พ.ย

ก.ค-ธ.ค
ม.ค-พ.ค

 

 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท/เอก*
 

 

รายละเอียด

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณา
การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท/เอก*

ป.ตรี หรือเทียบเท่า GPA 2.5+, TOEFL iBT 79+(หรือเทียบเท่า) GMAT, GRE ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานศึกษานั้นๆ

ป.ตรี หรือเทียบเท่า GPA 2.5+, TOEFL iBT 79+(หรือเทียบเท่า) GMAT, GRE ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานศึกษานั้นๆ

 

ป.ตรี หรือเทียบเท่า GPA 2.5+,IELTS 6.0-6.5/TOEFL iBT 79+

 

ปีการศึกษา

Semester: ก.ย-ธ.ค, ม.ค-พ., มิ.ย-ส.ค
Quarter: ก.ย-ธ.ค, ม.ค-มี.ค, มี.ค-มิ.ย,
มิ.ย-ส.ค

ก.ย-ธ.ค
ม.ค-พ.ค
พ.ค-ส.ค

ก.ย-ธ.ค
ม.ค-มี.ค
เม.ย-ก.ค

ก.พ-มิ.ย
ก.ค-พ.ย

ก.ค-ธ.ค
ม.ค-พ.ค

 

* บางสถาบันเงื่อนไขการรับเข้า: GPA, GMAT/GRE, IELTS/TOEFL หรืออื่นๆ มีการยืดหยุ่นสามารถเช็คเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ SOC ค่ะ